close
  • Nhap Si China

    NGUYÊN TẮC HỢP TÁC CÙNG NHAPSICHINA

    Bên A: KHÁCH HÀNG Bên B:  NHAPSICHINA.VN Điều 1: Quy định về mặt hàng giao dịch Bên B đảm bảo giao dịch mua cho bên A tất cả những mặt hàng ngoài danh mục hàng cấm theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nghị định số […]

    Xem thêm
bell
6